Ple

Composició del Ple:

 • MARTÍ SANS PAIRUTÓ          INDEPENDENTS PER BIURE CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP)     
 • ANTONIO VALLET OLIVER   INDEPENDENTS PER BIURE CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP)
 • VERONICA SANTOS CHECA  INDEPENDENTS PER BIURE CANDIDATURA DE PROGRÉS (CP)
 • ESTER BIARNÉS CULUBRET ACORD MUNICIPAL PER BIURE- ACORD MUNICIPAL (AMxB-AM)
 • LAURA LOZANO CAMPS         ACORD MUNICIPAL PER BIURE- ACORD MUNICIPAL (AMxB-AM)

Competències del Ple

 • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
 • Crear i regular òrgans complementaris.
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.

Convocatòries de Plens

Calendari de Plens

Les sessions ordinàries del Ple de la Corporació se celebren cada dos mesos, el primer dilluns , a les 20:00 hores.

Actes dels Plens