Aprovat el plec de clàusules administratives i tècniques per l’adjudicació directa de la concessió de l’explotació del bar del centre cívic