CONCURS PÚBLIC: Centre Cívic de Biure

Convocat el concurs públic per a la concessió administrativa de:

L’ús privatiu del domini públic de l’espai destinat a cafè-bar-restaurant del Centre Cívic de Biure.